Disclaimer

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.ellenscreativecakes.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks grote zorgvuldigheid kan Ellen’s Creative Cakes niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ellen’s Creative Cakes garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ellen’s Creative Cakes wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Ellen’s Creative Cakes links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Ellen’s Creative Cakes worden aanbevolen. Ellen’s Creative Cakes aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Ellen’s Creative Cakes niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Ellen’s Creative Cakes. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Ellen’s Creative Cakes behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling af en toe na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland

Bron: www.kvk.nl

Merken